නමෝවිත්තිය..,

ඉන්න ගමන් ලෝකේ වටේ හතරකොනේ.., මට පේන දුර තියෙන හැම දෙයක් ගැනම , අහන්න දකින්න මාත් එක්ක එකතුවෙන්න.